Študentsko delo in preventivni zdravniški pregled

Študentsko delo in preventivni zdravniški pregled

Osebe s statusom študenta ali dijaka, ki delajo pri delodajalcih na podlagi študentske napotnice, imajo v skladu z zakonodajo status delavcev, zato morajo delodajalci pred pričetkom dela zagotoviti zdravniški pregled ali zahtevati zdravniško potrdilo, pridobljeno v okviru programa preventivnega zdravstvenega varstva.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; ZVZD-1) v 3. členu opredeljuje kot delavca osebo, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ter osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali osebo, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je glede opravljanja preventivnih zdravstvenih pregledov za delavce (študente, dijake) podalo naslednje stališče.

V primeru, da je dijak oz. študent razporejen na delovno mesto (enostavno, nezahtevno, nenevarno, ipd.), za katerega je iz ocene tveganja razvidno, da nima tveganj, ki bi zahtevala druge usmerjene preglede (6/6. člen Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.l.RS, št. 87/02)) in izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju (6/7. člen omenjenega pravilnika), je potreben zdravniški pregled v obsegu, ki ga zajemajo točke 6/1 do 6/5 istega pravilnika in ki ga opravi pooblaščeni zdravnik delodajalca ali drugi specialist medicine dela.

Zato v tem primeru zadošča zdravniško potrdilo, ki ga dijak oz. študent pridobi na podlagi opravljenega pregleda iz programa preventivnega zdravstvenega varstva, ob pogoju, da je bil pregledan v obdobju, ki ne sme biti daljše od petih let.

V primeru, da ocena tveganja za določeno delovno mesto pokaže nevarnost izpostavljenosti delavcev specifičnim tveganjem pri delu, mora delodajalec, ki nudi delo dijaku ali študentu zagotoviti pregled v celotnem obsegu iz 6. člena omenjenega pravilnika pri pooblaščenem zdravniku, specialistu medicine dela in v rokih, ki jih na podlagi priloge k temu pravilniku določa izjava o varnosti za konkretno delovno mesto.

Delodajalec mora od izvajalca dela (dijaka oz. študenta) pridobi original tega dokumenta in ga hraniti za čas izvajanja dela. Po zaključku dela lahko original vrne izvajalcu dela ter za morebitne nadaljnje potrebe hrani fotokopijo.

Datum objave: 7. december 2022