Študentski servis nove generacije

Splošni pogoji poslovanja podjetja Workforce d.o.o. pri posredovanju dela, poslovnih storitev ter storitev na trgu dela

 1. člen

S Splošnimi pogoji poslovanja podjetja Workforce d.o.o. pri posredovanju dela, poslovnih storitev ter storitev na trgu dela (v nadaljevanju: splošni pogoji) družba Workforce d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec) določa medsebojne pravice, obveznosti in pogoje v okviru opravljanja storitev s strani izvajalca za komitente:

 • ponudnike dela – delodajalce (v nadaljevanju: naročnike) ter

 • osebe, ki iščejo oz. opravljajo občasna in začasna dela: dijaki, študenti, drugi upravičenci (v nadaljevanju: člani študentskega servisa), in

 • druge fizične osebe, ki iščejo zaposlitev ali redno opravljajo delo (v nadaljevanju: delojemalci).

 1. člen

Izvajalec je gospodarska družba, ki poleg drugih poslovnih storitev in storitev na trgu dela na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, opravlja dejavnost agencije (študentski servis) za izvajanje dejavnosti posredovanja del, ki vključuje tudi začasna in občasna dela dijakov in študentov (v nadaljevanju: študentsko delo). Dejavnost posredovanja občasnih in začasnih del je urejena s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter z Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Storitve na trgu dela so izvajane na podlagi Zakona o trgu dela.

Razmerje izvajalec – naročnik

Študentsko delo

 1. člen

Izvajalec ima status posrednika med naročnikom, ki ima status delodajalca, in člani študentskega servisa, ki imajo status delojemalca.

Izvajalec opravlja storitve za naročnika na podlagi sklenjene pogodbe ali vsakokratnega naročila naročnika, ki ga slednji izvajalcu sporoči v obliki pisne ponudbe začasnega in občasnega dela po pošti, preko elektronskega medija ali preko spletne aplikacije Mjob/ePoslovalnica ali z ustno ponudbo (osebno ali preko telefona). V zadnjem primeru izvajalec o prejetem naročilu sestavi pisni zaznamek.

Ko izvajalec prejme naročilo naročnika:

 • bazi svojih članov posreduje ponudbo dela naročnika ter

 • na podlagi prejetega povpraševanja po delu s strani svojega člana (dijaka oz. študenta) naročniku posreduje svojega člana z namenom, da slednji za naročnika opravi začasno ali občasno delo.

 1. člen

Izvajalec posreduje delo naročniku na podlagi temeljne listine o napotitvi člana študentskega servisa – napotnice, ki je izdana v skladu s predpisi in vsebuje osebne podatke posameznega člana študentskega servisa, podatke naročnika in druge podatke, potrebne za kasnejši obračun opravljenega dela.

Enkratna napotnica je sestavljena iz štirih izvodov, od katerih prvi izvod predstavlja tripartitno listino o napotitvi in služi kot dokazilo naročniku, drugi in tretji izvod sta namenjena obračunu opravljenega dela, četrti – zadnji izvod pa je namenjen članu študentskega servisa kot dokazilo o razmerju z naročnikom. Enkratna napotnica velja za enkratno napotitev in enkraten obračun dela v času njene veljavnosti.

Stalna napotnica je sestavljena iz štirih izvodov, od katerih prvi izvod predstavlja tripartitno listino o napotitvi in služi kot dokazilo naročniku, zadnji – četrti izvod pa je namenjen članu študentskega servisa kot dokazilo o razmerju z naročnikom. Drugi in tretji izvod predstavljata »Potrdilo o opravljenem delu«, ki je namenjeno večkratnemu obračunu opravljenega dela, ki pa se lahko opravi tudi brez obrazca s smiselno navedbo vseh obračunskih kriterijev. Stalna napotnica velja kot enkratna napotitev z večkratnimi, periodičnimi obračuni dela v času veljavnosti napotnice.

Izpolnjevanje drugega in tretjega izvoda napotnice ali »Potrdila o opravljenem delu« lahko nadomesti modul spletne aplikacije Mjob / ePoslovalnica, ki se nahaja na spletnem naslovu www.mjob.si.

 1. člen

Izvajalec na podlagi naročila komitentov izda napotnico za posameznega napotenega člana študentskega servisa k naročniku še pred samim pričetkom dela. V primeru, ko je napotnica že izdana in v posesti naročnika, vendar pa zaradi katerih koli razlogov član študentskega servisa še ni pričel z delom, mora naročnik napotnico vrniti izvajalcu v roku 30 dni od dneva izstavitve napotnice.

Naročnik je pred pričetkom opravljanja dela s strani napotenega člana študentskega servisa dolžan preveriti njegovo identiteto in preveriti skladnost le-te s podatki na napotnici.

Naročnik je dolžan člana študentskega servisa pred pričetkom opravljanja dela seznaniti z načinom in naravo dela oz. posameznih delovnih nalog ter poskrbeti za vse ukrepe, predpisane z zavezujočo zakonodajo Republike Slovenije.

Naročnik je dolžan vsakega člana študentskega servisa še posebej seznaniti z ukrepi za varstvo zdravja in varnosti pri delu ter mu zagotoviti potrebna zaščitna sredstva.

Ob pričetku dela je naročnik – delodajalec dolžan članu študentskega servisa izročiti zadnji, četrti izvod napotnice.

Ob pričetku dela mora naročnik o vrsti, količini, kakovosti in vrednosti opravljenega dela s članom študentskega servisa podpisati pisni dogovor – sporazum o vseh postavkah, ki vplivajo na bruto zaslužek člana študentskega servisa, ki bo kasneje temelj za pravilen obračun zaslužka člana za opravljeno študentsko delo. V kolikor takšnega dogovora oz. sporazuma naročnik ne bi sklenil, se za postavke, ki vplivajo na zaslužek člana študentskega servisa, ob njegovem izračunu uporabijo postavke, navedene na naročilu, ki ga je naročnik v obliki ponudbe podal izvajalcu.

 1. člen

Izvajalec naročniku ne odgovarja za način in rezultat dela, izvedenega s strani člana študentskega servisa. Za način in rezultat dela je naročniku odgovoren neposredno član študentskega servisa, ki je delo zanj opravil oziroma opravljal.

V primeru, da član študentskega servisa naročniku povzroči škodo, je dolžan naročnik članu študentskega servisa kljub povzročeni škodi obračunati zaslužek skladno z dogovorjenimi postavkami in dejansko opravljeno količino dela, tako da se lahko od opravljenega dela in obračunanega zaslužka pravilno odvedejo koncesijske dajatve, socialni prispevki in morebitna akontacija dohodnine. Odškodnino za povzročeno škodo lahko naročnik terja izključno od člana študentskega servisa, ki mu je povzročil škodo, pri čemer pa to ne sme vplivati na obračun in izplačilo zaslužka.

Samovoljni interni obračun škode s strani naročnika, ki bi za znesek odškodnine zmanjšal zaslužek člana študentskega servisa, ne vsebuje obračuna koncesijskih in dohodninskih dajatev ter davka na dodano vrednost, in zato predstavlja kršitev davčne in finančne zakonodaje.

Izvajalec ima na podlagi pisne reklamacije iz 36. člena splošnih pogojev – vloge člana študentskega servisa in lastne presoje pravico evidentirati in naročniku zaračunati premalo evidentirano in izplačano študentsko delo ter pri tem obračunati koncesijske dajatve in davek na dodano vrednost.

 1. člen

Naročnik je dolžan po tem, ko član študentskega servisa zanj opravi delo, najkasneje pa v roku osmih dni po opravljenem delu, izvajalcu vrniti pravilno izpolnjeno napotnico (osebno, po pošti, preko elektronskega medija ali preko spletne aplikacije Mjob / ePoslovalnica, ki se nahaja na spletnem naslovu www.mjob.si), ki mora vsebovati:

 • potrdilo naročnika, da je dijak oz. študent zanj opravil delo, in

 • navedbo vrednostnih podatkov za obračun zaslužka dijaka oz. študenta (število ur opravljenega dela, bruto urna postavka).

 1. člen

Po tem, ko naročnik izvajalcu vrne izpolnjeno napotnico s potrdilom o opravljenem delu člana študentskega servisa, izvajalec za dijaka oz. študenta izvede obračun in odtegljaj socialnih prispevkov ter morebitne dohodninske obveznosti v imenu delojemalca in bremeni delodajalca skladno z 9. členom splošnih pogojev.

Na podlagi vsakokratnih zakonskih določil, ki urejajo študentsko delo, mora naročnik pri obračunu študentskega dela upoštevati zakonsko določeno minimalno bruto urno postavko, pri čemer se smatra »bruto« postavka zaslužek dijaka oz. študenta, ki je osnova za obračun in odtegljaj socialnih prispevkov ter morebitne dohodninske obveznosti na strani člana študentskega servisa (za davčne namene delojemalca) in hkrati osnova za bremenitev delodajalca.

V času objave splošnih pogojev po 130.c členu Zakona o uravnoteženju javnih financ znaša minimalna bruto postavka 5,89 € na uro (4,98 € neto) in se letno usklajuje z gibanjem povprečne plače, kar določi minister, pristojen za delo.

 1. člen

Na podlagi storitev, ki jih opravi za naročnika, izvajalec slednjemu izstavi račun, s katerim mu zaračuna:

 • bruto znesek zaslužka, ki ga je izvajalec upoštevaje obračun in odtegljaj socialnih prispevkov ter morebitne dohodnine dolžan v neto znesku izplačati dijaku oz. študentu za opravljeno delo;

 • koncesijsko dajatev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ;

 • koncesijsko dajatev po Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za začasna in občasna dela študentov in dijakov;

 • davek na dodano vrednost na osnovo in v višini, ki je predpisana z zakonom;

 • morebitne druge dajatve, prispevke in nastale stroške, ki bodo določeni na podlagi vsakokrat veljavne dotične zakonodaje;

 • morebitne druge dajatve, prispevke in nastale stroške, ki bodo nastali kot posledica prehoda iz ene zakonske ureditve na drugo;

 • izvedbo obračuna in plačila socialnih prispevkov;

 • morebitne dodatne poslovne storitve, ki jih je izvajalec opravil za naročnika in so določene v Ceniku dodatnih storitev podjetja Workforce d.o.o. pri posredovanju dela dijakom in študentom, ki je sestavni del teh splošnih pogojev, in

 • dejanske stroške, ki so izvajalcu nastali z opravljanjem storitev za naročnika.

 1. člen

Izvajalec naročniku na podlagi njegovega zahtevka zagotavlja elektronski način obdelave podatkov v okviru elektronske spletne aplikacije Mjob / ePoslovalnica, ki se nahaja na spletnem naslovu www.mjob.si.

Naročnik ima do Mjoba / ePoslovalnica dostop z uporabniškim imenom in geslom, ki ju naročniku na podlagi njegovega zahtevka izroči izvajalec.

Zaradi prenosa zaupnih, količinskih in vrednostnih podatkov je naročnik dolžan uporabniško ime in geslo za dostop do spletne aplikacije Mjob / ePoslovalnica skrbno varovati ter ju ne sme zaupati tretji oz. nepooblaščeni osebi. Naročnik je dolžan geslo za dostop do spletne aplikacije Mjob / ePoslovalnica večkrat in redno menjati ter skrbeti, da le-to ne bo hitro oz. lahko uganljivo. V primeru, da bi naročnik zaznal, da je geslo znano tretji osebi oz. osebi, ki za njegovo uporabo s strani naročnika ni pooblaščena, je naročnik dolžan geslo nemudoma spremeniti in med delovnim časom urgentno blokirati izvajanje transakcij pri pristojnih naročnikovih osebah ter o tem telefonsko obvestiti izvajalca.

Naročnik s prevzemom uporabniškega imena in gesla za Mjob / ePoslovalnica priznava finančno obveznost na podlagi podatkov, ki so bili pod uporabniškim imenom naročnika elektronsko posredovani v elektronsko spletno aplikacijo Mjob / ePoslovalnica, še zlasti podatkov o tem, kakšne vrste dela, v kakšnem obsegu in po kakšni ceni so zanj opravile delo s strani izvajalca napotene osebe (obračun o opravljenem delu). Obračun o opravljenem delu, ki ga naročnik potrdi preko Mjoba / ePoslovalnica, je osnova za izstavitev računa naročniku s strani izvajalca.

Poslovne storitve

 1. člen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča, da mu slednji poleg izvajanja koncesijske dejavnosti posredovanja občasnih in začasnih del nudi ter izvaja tudi dodatne, nadstandardne poslovne storitve, ki v podelitvi koncesijskega dovoljenja za opravljanje dejavnosti posredovanja občasnih in začasnih del niso opredeljene in niso zajete v predpisani stopnji koncesijske dajatve in posledično izvajalcu zanje niso priznani stroški.

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča nadaljnje izvajanje storitev, ki jih izvajalec za naročnika že izvaja na podlagi preteklega poslovnega sodelovanja, nove storitve pa bo izvajalec za naročnika izvajal na podlagi naročnikovega naročila.

Naročnik lahko izvajanje poslovnih storitev izvajalcu odpove, in sicer delno ali v celoti.

 1. člen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča, da mu slednji poleg klasičnega posredovanja ponudb za delo nudi tudi nadstandardno obliko posredovanja ponudbe dela, ki poleg same ponudbe predstavlja tudi posredno oglaševanje, ki se pasivno objavlja na specializirani tehnično podprti spletni poziciji, z namenom povečanja obiskanosti in tržne vrednosti prepoznavnosti (www.mjob.si).

 1. člen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča, da mu slednji poleg klasičnega posredovanja ponudb za delo nudi tudi nadstandardno obliko neposrednega posredovanja ponudbe dela, tako da aktivno posreduje naročilo optimizirani bazi delojemalcev, in sicer v najkrajšem možnem času z SMS-sporočili, elektronsko pošto in drugimi telekomunikacijskimi sredstvi.

 1. člen

Naročnik lahko na podlagi posebnega dogovora z izvajalcem uporablja izvajalčev oglasni prostor, ki je namenjen:

 • interesentom za posamezno ponudbo dela;

 • članom študentskega servisa (osebe od dopolnjenega 15. leta do 35. leta starosti);

 • kadrovskim službam, ki uporabljajo aplikacijo Mjob/ePoslovalnica;

 • širši javnosti.

Oglasni prostor je fizičen:

 • grafična oprema poslovalnic študentskega servisa Mjob (plakati, oglasne table …);

 • dostop komitentov do vsebin naročnika v poslovalnicah študentskega servisa Mjob (letaki, oglasi, video stene …);

 • na predmetih, ki jih prejmejo člani študentskega servisa (oglas na študentski mapi, drobni sponzorski predmeti …);

ali v elektronski obliki:

 • na spletni strani https://www.mjob.si;

 • v spletni aplikaciji Mjob / ePoslovalnica;

 • v personalizirani elektronski pošti.

 1. člen

Izvajalec naročniku zagotavlja pripravo kadrovske infrastrukture pri projektnem naročilu naročnika »na ključ« s koordinacijo študentov in pomočjo skrbnika, ki skrbi za izpolnitev danega posameznega naročila.

 1. člen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča nadstandardno poslovno storitev, s katero se pospeši komunikacija, časovni roki obračunov, izplačil in omogoči racionalizacija poslovanja. Naročnik lahko izvaja vsa opravila z oddaljenim dostopom brez čakalne vrste v elektronski obliki – preko aplikacije Mjob / ePoslovalnica. Izvajalec naročniku hkrati zagotavlja ustrezno uredniško politiko posredovanja poslovnih informacij.

 1. člen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev in njegovega podanega pooblastila izvajalcu naroča nadstandardno poslovno storitev prijave ter odjave dijakov in študentov na ZZZS in oddaje REK-2 obrazca na DURS ter izvedbe (oz. zalaganja) plačila zavarovanja v naročnikovem imenu, v kolikor ta ali na novo opredeljena opravila predvidevajo veljavna zakonska določila, ki urejajo področje posredovanja občasnih in začasnih del za dijake in študente.

 1. člen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča poslovno finančno storitev zalaganja – izplačila zaslužkov članom študentskega servisa v obdobju pred zapadlostjo izvajalčevega računa v plačilo. Storitev izvajalec izvaja, jo prične izvajati ali ukine na podlagi prostega preudarka oz. selektivno upoštevaje bonitetno stanje naročnika in druge okoliščine, ki so za izvajalca pomembne.

Storitev se izvaja tako, da izvajalec za naročnika na dan prejema obračuna opravljenega študentskega dela (če je le ta bil posredovan do 11:30 ali če je posredovan po tem času – naslednji dan in če ne obstajajo zadržki izvajalca do izplačila) izvede izplačilo neto zaslužka neposredno na osebni transakcijski račun člana študentskega servisa, ki je na podlagi obračuna upravičen do zaslužka, naročniku pa izstavi račun z upoštevanjem bruto zaslužka in drugih postavk po 9. členu splošnih pogojev. Zalaganje zaslužkov je dogovorjeno za obdobje pred zapadlostjo izvajalčevega računa v plačilo.

Naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu zavezuje, da bo izvajalcu povrnil stroške, ki bodo slednjemu nastali pri izvedbi plačilnega prometa oz. nakazilih zaslužkov članom študentskega servisa.

 1. člen

Naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu zavezuje, da bo izvajalcu plačal strošek upravljanja terjatev oz. nadomestilo za tveganje zaradi izpada plačila v dogovorjenem roku. Strošek upravljanja terjatev ni povezan s stroškom izterjave, po 2. odstavku 54. člena Splošnih pogojev poslovanja. Strošek upravljanja terjatev se obračuna ob vsaki aktivnosti, ki je namenjena pridobivanju nadomestnih finančnih virov ali doseganju poplačila zapadlih, a še ne plačanih terjatev.

Naročniki, ki uporabljajo katerokoli poslovno storitev izvajalca oz. jo dodatno naročijo, so zavezani k plačilu te storitve skladno s cenami po vsakokrat veljavnem ceniku izvajalca.

Storitve na trgu dela

 1. člen

Naročnik lahko na podlagi posebnega naročila, dogovora oz. pogodbe, sklenjene z izvajalcem, slednjemu naroči iskanje in selekcijo kadrov, zagotavljanje kadrov, oglaševanje prostih delovnih mest, kadrovsko svetovanje, psihološko testiranje, izobraževanje in izvajanje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene.

 1. člen

Kadar izvajalec za naročnika izvaja storitev iskanja in selekcije kadrov, se naročnik strinja, da je prvi del storitev izvajalca opravljen, ko je naročniku posredovan spisek ustreznih kandidatov. S tako opravljenim delom storitve izvajalec pridobi pravico do plačila 25 % celotne vrednosti storitve.

Ko naročnik izbere posredovanega kandidata in sklene z njim pogodbo o zaposlitvi oz. katero koli drugo obliko pogodbenega sodelovanja ali tudi v primeru, ko kandidat delo za naročnika dejansko opravlja (tudi v primeru, ko za to nima pravne podlage), izvajalec pridobi pravico do preostalega dela vrednosti storitve v višini 75 % celotne vrednosti storitve.

 1. člen

Naročnik je izvajalcu pri izvajanju storitev dolžan za vsako fazo opravljene storitve podati pisno potrditev. Za pisno potrditev opravljenega dela izvajalcu zadostuje elektronsko sporočilo naročnika ali potrdilo potnega naloga z vsebino, ki opisuje in potrjuje opravljeno delo.

 1. člen

Naročnik izvajalcu priznava možnost enostranske, takojšnje prekinitve medsebojne pogodbe po prostem preudarku, predvsem v primeru, ko je naročnik v enem od insolvenčnih postopkov: stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije oz. drugem insolvenčnem ali izvršilnem postopku, sproženem s strani naročnikovega upnika in je kot posledica izvršilnega postopka naročnikov poslovni račun blokiran.

V primeru, ko naročnik prekorači rok plačila storitev po pogodbah, sklenjenih z izvajalcem, ima izvajalec pravico zahtevati takojšnje plačilo vseh terjatev, ne glede na zapadlost posameznih računov.

Splošno

 1. člen

Naročnik je dolžan izstavljeni račun izvajalcu plačati v roku osmih dni od njegove izstavitve, in sicer z nakazilom na transakcijski račun izvajalca, št.: SI56 0433 1000 1689 661, odprt pri NKBM d. d., v kolikor nista z izvajalcem drugače pisno dogovorjena. V primeru zamude pri plačilu računa je naročnik dolžan izvajalcu plačati tudi zakonite zamudne obresti, ki tečejo od dneva zapadlosti računa v plačilo dalje do plačila, in stroške morebitnega opominjanja.

Naročnikom, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije, se priznava plačilni rok na podlagi veljavnih določb Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

 1. člen

Naročnik je dolžan kakršnekoli osebne podatke, ki mu jih z namenom opravljanja storitev na podlagi predpisov o zaposlovanju in davčnih predpisov sporoči izvajalec, uporabljati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 1. člen

Naročnik je dolžan nemudoma, najkasneje pa v petih dneh po nastali spremembi, izvajalcu sporočiti vsako spremembo registriranega sedeža ali poslovnega naslova naročnika in tudi katerih koli drugih podatkov, ki so pomembni za poslovno sodelovanje med izvajalcem in naročnikom (pričetek insolvenčnega postopka, blokada poslovnega računa zaradi izvršilnega postopka, ipd.).

Razmerje izvajalec – delojemalec

Član študentskega servisa

 1. člen

Storitve izvajalca za posredovanje začasnega ali občasnega dela lahko koristi le oseba z veljavnim statusom dijaka ali študenta oz. drug upravičenec, ki za to izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zavezujoči predpisi, in ki je z izpolnitvijo vpisnega lista in s sprejemom splošnih pogojev postal član študentskega servisa izvajalca.

 1. člen

Ob včlanitvi v izvajalčev študentski servis je dolžan član študentskega servisa slednjemu posredovati resnične podatke o svoji identiteti in izobrazbi, statusu dijaka ali študenta in morebitnih zdravstvenih omejitvah za opravljanje posameznih vrst del.

Z včlanitvijo v študentski servis izvajalec upravičencem nudi operativno posredovanje ponudb za delo, izdajo napotnic, dostop do spletne poslovalnice Mjob, posredništvo med delodajalcem in članom študentskega servisa pri vseh spornostih pri delu, informiranje o pravnih možnostih, davčni zakonodaji, izterjavi zaslužkov in druge dodatne, komplementarne poslovne storitve.

Članarina pomeni letno pavšalno nadomestilo, veljavno za obdobje šolskega leta, ki ga član študentskega servisa nameni izvajalcu za pokrivanje stroškov, za katere le-ta ne prejme plačila s strani priznanih koncesijskih stroškov za posredovanje dela, in sicer:

 • za izvajanje plačilnega prometa;

 • za delovanje elektronskega produkta Mjob/ePoslovalnica;

 • za nudenje cenejših obštudijskih ugodnosti in

 • drugih poslovnih storitev.

 1. člen

Član študentskega servisa je dolžan še pred pričetkom dela za naročnika (delodajalca) pri izvajalcu dvigniti napotnico, s katero ga izvajalec napoti na delo k naročniku, in jo izročiti naročniku v potrditev.

Ob pričetku dela je naročnik dolžan izročiti članu študentskega servisa zadnji, četrti izvod napotnice.

Ob pričetku dela mora član študentskega servisa z naročnikom sestaviti dogovor o vrsti, količini, kakovosti in vrednosti opravljenega dela ter z njim podpisati pisni dogovor – sporazum o vseh postavkah, ki vplivajo na bruto zaslužek člana študentskega servisa, ki bo kot tak temelj za kasnejši pravilen obračun opravljenega študentskega dela. V kolikor takšnega dogovora oz. sporazuma naročnik s članom študentskega servisa ne bi sklenil oz. ne bi želel skleniti, ali v kolikor član študentskega servisa s strani naročnika ne bi prejel potrjenega zadnjega, četrtega izvoda napotnice, mu izvajalec delo pri takšnem naročniku – delodajalcu odsvetuje. V kolikor bo član študentskega servisa za naročnika kljub temu opravil delo, se za postavke, ki vplivajo na zaslužek člana študentskega servisa, ob njegovem izračunu uporabijo postavke, navedene na naročilu v obliki ponudbe, ki jo je naročnik podal izvajalcu.

 1. člen

Član študentskega servisa je dolžan delo pri naročniku opravljati vestno in skrbno, pri čemer je dolžan upoštevati navodila naročnika glede prihoda na delo, načina in narave dela oz. posameznih delovnih nalog.

Pri ponavljajočih kršitvah dolžnosti iz prejšnjega člena si izvajalec pridržuje pravico, da člana študentskega servisa uvrsti na pasivno listo posredovanja del, kar pomeni, da mu prejetih ponudb za delo ne posreduje aktivno.

 1. člen

Član študentskega servisa se je pri opravljanju dela dolžan vzdržati kakršnega koli ravnanja, ki bi naročniku lahko povzročilo škodo.

 1. člen

Izvajalec ne odgovarja za način in rezultat ter posledice dela, izvedenega s strani člana študentskega servisa. Za način in rezultat dela ter posledice dela in morebitno povzročeno škodo je naročniku odgovoren neposredno član študentskega servisa.

 1. člen

Član študentskega servisa je dolžan pri opravljanju dela upoštevati vse ukrepe, ki mu jih je naročnik naložil zaradi varstva zdravja in varnosti pri delu.

 1. člen

Izvajalec članu študentskega servisa nakaže nakazilo zaslužka, katerega temelj je obračun študentskega dela, opravljen s strani naročnika, praviloma na dan, ko izvajalec z matične banke prejme izpisek, ki dokazuje izvršeno plačilo s strani naročnika – delodajalca. Upoštevaje navedeno, si bo izvajalec prizadeval, da bo zaslužek nakazan naslednji delovni dan po tem, ko bo naročnik izvedel plačilo.

V kolikor gre za naročnika – delodajalca, ki ima zagotovljeno izvajalčevo poslovno finančno storitev zalaganja zaslužkov za obdobje pred zapadlostjo računa v plačilo, bo izvajalec članu študentskega servisa nakazal zaslužek, katerega temelj bo obračun študentskega dela, opravljen s strani naročnika še preden bo naročnik izvršil plačilo. Upoštevaje navedeno, si bo izvajalec v takem primeru prizadeval, da bo nakazilo opravil že na dan prejema obračuna študentskega dela. Za zagotovitev nakazila zaslužka na dan prejema obračuna študentskega dela mora izvajalec s strani naročnika – delodajalca prejeti podatke obračuna najkasneje do 11:30 ure.

Izvajalec članu študentskega servisa izvrši nakazilo v skladu z določili davčne zakonodaje in pod pogojem, da ima član študentskega servisa poravnane obveznosti do izvajalca, do davčne uprave in do naročnika – delodajalca, ter je izvajalcu sporočil podatke, ki so potrebni za izvedbo izplačila. Izvajalec izvrši izplačilo na transakcijski račun člana študentskega servisa, ki ga je član študentskega servisa izvajalcu pisno sporočil.

 1. člen

V kolikor član študentskega servisa med opravljenem dela pri posameznem naročniku ugotovi, da je naročnik prezadolžen, da ne poravnava redno svojih obveznosti, da je v insolvenčnem postopku, ali da obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da naročnik članu študentskega servisa ne bo izplačal plačila za opravljeno delo, je dolžan član študentskega servisa tak podatek sporočiti izvajalcu in zavarovati svoje terjatve iz naslova opravljenega dela, saj izvajalec ne odgovarja za izplačilo zaslužkov članu študentskega servisa niti za njihovo izterjavo.

Član študentskega servisa je dolžan izvajalca obvestiti tudi v primeru kršenja moralnih vrednot, kršenja varnostnih predpisov in drugih predpisov s strani naročnika oz. oseb, zaposlenih pri njem oz. povezanih z njim, še posebej takšnih, ki posegajo v integriteto, pravno in fizično varnost ter zdravje člana študentskega servisa.

 1. člen

V primeru spornosti pri delu oz. spornosti pri obračunu zaslužka in posledično spornosti pri izplačilu zaslužka je dolžan član študentskega servisa pri izvajalcu vložiti pisno reklamacijo, v kateri navede vsa pomembna dejstva in priloži dokazila ter s tem pooblasti izvajalca za postopek v izvensodnem dogovoru z naročnikom oz. za postopek dodatnega ukrepanja inšpekcijskih služb oz. sodne izterjave zaslužka za opravljeno delo.

Po tem, ko član študentskega servisa pri naročniku – delodajalcu opravi delo, je dolžan izvajalcu posredovati resnične podatke o opravljenem delu (čas trajanja dela, bruto urna postavka), nadalje o tem, ali je bila napotnica s strani naročnika potrjena in vrnjena na naslov izvajalca ter o morebitnih posebnostih oz. spornostih glede opravljenega dela ali plačila za opravljeno delo.

 1. člen

Upravičenci, ki so opravili oz. opravljali delo pri naročnikih, ki so po Pravilniku o letnem oblikovanju rizičnega sklada in koriščenju sredstev za koriščenje sredstev iz Rizičnega sklada v likvidnostnih razredih A – likvidacija, B – postopek stečaja, C – postopek prisilne poravnave itd., bodo sredstva do višine letno oblikovanih sredstev sklada dobili izplačana v naslednjem koledarskem letu, v kolikor niso bili akontirani v tekočem letu najkasneje do 30. aprila.

 1. člen

Član študentskega servisa je dolžan izvajalcu nemudoma, najkasneje pa v petih dneh po nastali spremembi, sporočiti vsako spremembo svojih identifikacijskih podatkov, kontaktnih podatkov, veljavnosti statusa dijaka oz. študenta, podatkov, ki so pomembni za dohodninsko obravnavo oz. katerih koli drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje storitev izvajalca za dijaka oz. študenta in naročnika.

Član študentskega servisa je dolžan podatke o dijaškem ali študentskem statusu, ki vplivajo na izplačilo zaslužka oz. odmero akontacije dohodnine, ali spremembe podatkov o rezidentstvu v Republiki Sloveniji oz. podatkov o rezidentstvu za davčne namene, izvajalcu sporočiti pred izplačilom posameznega zaslužka. V kolikor so podatki, s katerimi razpolaga izvajalec, nepravilni, je član študentskega servisa dolžan opozoriti izvajalca na nepravilnosti in mu posredovati dokumente s pravilnimi podatki.

V primerih, ko izvajalec Davčni upravi RS zaradi posedovanja napačnih podatkov posreduje napačen obračun akontacije dohodnine oz. davčnih odtegljajev ali napačno razvrsti zaslužke v dohodninsko napoved, je član študentskega servisa izvajalcu odškodninsko odgovoren za vse posledice, ki izvirajo iz teh postopkov. Prav tako je dolžan član študentskega servisa v takih primerih napačen davčni obračun dohodnine ali druge obračune reševati v svojem imenu in na svoj račun, neposredno pri Davčni upravi RS.

Poslovne storitve

 1. člen

Član študentskega servisa s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča, da mu slednji poleg izvajanja koncesijske dejavnosti posredovanja občasnih in začasnih del nudi in izvaja tudi dodatne, nadstandardne poslovne storitve, ki v podelitvi koncesijskega dovoljenja za opravljanje dejavnosti posredovanja občasnih in začasnih del niso opredeljene in niso zajete v predpisani stopnji koncesijske dajatve ter posledično izvajalcu zanje niso priznani stroški.

 1. člen

Jamstveni sklad za primere insolventnosti delodajalcev (v nadaljevanju: JSPID) je interni sklad, v katerega prispevajo člani študentskega servisa pavšalna sredstva za posamezno šolsko leto in zagotavlja sredstva za izplačilo zaslužka upravičencem, ki so v tekočem šolskem letu sredstva v JSPID vplačali, naročnik – njihov delodajalec je opravil obračun študentskega dela, vendar pa izvajalcu ni sposoben plačati obveznosti po obračunu.

JSPID je dodatna poslovna finančna storitev izvajalca, s katero slednji članom študentskega servisa, ki storitev pri izvajalcu naročijo, zagotavlja sredstva za izplačilo zaslužka ne glede na plačilno sposobnost naročnika – delodajalca.

Plačilo in naročilo finančnega produkta velja za tekoče šolsko leto in za delo, ki je bilo opravljeno v tekočem šolskem letu.

JSPID deluje na podlagi določil posebnega internega akta, ki je dostopen interesentom in članom študentskega servisa, ki so storitev naročili in za katere se storitev izvaja.

 1. člen

Članarina za članstvo v študentskem servisu pomeni letno pavšalno nadomestilo za obdobje tekočega šolskega leta, ki ga član študentskega servisa nameni izvajalcu za pokrivanje stroškov, za katere le-ta ne prejme plačila s strani priznanih koncesijskih stroškov za posredovanje dela: za izvajanje plačilnega prometa, poštnino, za izdajo potrdil o doseženih delovnih izkušnjah, za delovanje elektronskega produkta Mjob/ePoslovalnica, za ponudbo cenejših obštudijskih ugodnosti ter drugih poslovnih storitev izvajalca.

 1. člen

Član študentskega servisa s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča nadstandardno poslovno storitev, s katero se pospeši komunikacija in vpogled v operativne postopke ter izvaja vsa opravila z oddaljenim dostopom, brez čakalne vrste, v elektronski obliki – preko aplikacije Mjob.

Izvajalec članu študentskega servisa hkrati lahko zagotavlja ustrezno uredniško politiko posredovanja poslovnih informacij ter modulov:

 • Moje delo: Ponudba del, Oddaj povpraševanje, Naroči napotnico, Arhiv napotnic, Urne postavke;

 • Moji podatki: Moja dohodnina, Zavarovanja;

 • Moja kariera: Moj življenjepis, Moj certifikat, Psihološki testi.

 1. člen

Član študentskega servisa se s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu zavezuje k povrnitvi stroškov, ki izvajalcu nastanejo pri izvajanju plačilnega prometa zaradi nakazila zaslužka člana študentskega servisa na njegov transakcijski račun.

 1. člen

Član študentskega servisa s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča nadstandardno poslovno storitev, s katero mu lahko izvajalec zagotavlja klice na številko 080 brez obveznosti do operaterjev z mobilnega in fiksnega omrežja ter zagotavlja brezplačno komunikacijo preko elektronskih medijev, s SMS-sporočili, z brezplačnim dostopom do interneta v skoraj vseh poslovalnicah izvajalca in mobilno aplikacijo prilagojeno pametnim telefonom.

Član študentskega servisa naroča beleženje delovnih izkušenj, ki jih je član opravil s posredovanjem naročnika, s katerim si lahko poveča zaposlitvene možnosti.

Član študentskega servisa lahko poda naročniku dodatno naročilo, s katerim naroči storitve kariernega svetovanja.

 1. člen

Član študentskega servisa s sprejemom teh splošnih pogojev izvajalcu naroča zagotavljanje obštudijskih ugodnosti, tako da izvajalec zanj zakupi lokalno zanimive obštudijske dejavnosti od ponudnikov v lokalnem okolju po eni od najnižjih cen.

Storitve na trgu dela

 1. člen

Član študentskega servisa je v primeru izražene želje oz. naročila, podanega izvajalcu, uvrščen med iskalce rednih zaposlitev in je lahko ob izpolnjevanju zakonskih pogojev uvrščen v okvir storitev, ki jih izvajalec izvaja na trgu dela. Ob takem naročilu zanj veljajo določila splošnih pogojev za fizične osebe, ki iščejo oz. opravljajo redno delo.

Druge fizične osebe, ki iščejo oz. opravljajo redno delo

Posredovanje dela

 1. člen

Fizična oseba je dolžna podati izvajalcu pravilne in resnične podatke, ki so potrebni za iskanje zaposlitve in sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Oseba vstopi v bazo iskalcev zaposlitev z izpolnitvijo administrativnih zahtev, pri čemer na strani izvajalca ne nastane obveznost, da osebi najde oz. zagotovi delo ali zaposlitev.

Fizična oseba, ki je zaposlena pri naročniku in je poslana na opravljanje dela k naročniku, je v pogodbenem odnosu z izvajalcem le v času trajanja pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem.

 1. člen

Fizična oseba je dolžna podati izvajalcu vse podatke o njegovem stanju, ki vplivajo na zaposljivost in na delovne sposobnosti. Fizična oseba polno odgovarja za morebitno prikrivanje stanj, ki imajo ob razkritju za posledico dodatne finančne obveznosti izvajalca ali odpoved pridobitve finančnih pričakovanj izvajalca, pravne sankcije zoper izvajalca oz. zdravstvene posledice nastale fizični osebi.

 1. člen

Fizična oseba, ki je s strani izvajalca napotena na razgovor k naročniku, je dolžna izvajalca sproti obveščati o poteku razgovora in sodelovanja z naročnikom.

V kolikor izvajalec fizično osebo napoti na razgovor k naročniku, se fizična oseba zavezuje, da ne bo skušala brez vednosti izvajalca skleniti delovnega razmerja pri naročniku. V kolikor fizična oseba te svoje obveznosti ne bi spoštovala, je dolžna izvajalcu povrniti vse stroške, ki so mu dotlej nastali z opravljanjem storitve zanjo.

Poslovne storitve

 1. člen

Fizične osebe, ki naročijo ali uporabljajo katerokoli plačljivo poslovno storitev izvajalca, so zavezane k plačilu te storitve v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom izvajalca.

Storitve na trgu dela

 1. člen

Fizična oseba lahko s posebnim naročilom izvajalcu naroči vstop v izvajanje enega izmed programov pomoči pri samozaposlitvi in programov izvajanja vseživljenjske karierne orientacije. Fizična oseba ima lahko napotilo za vključitev v program s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Skupne določbe za komitente

 1. člen

Izvajalec pridobi osebne podatke komitenta na podlagi osebne privolitve komitenta in na podlagi veljavne pravne ureditve, pri čemer postane izvajalec upravljavec osebnih podatkov komitenta. Izvajalec bo poskrbel za zavarovanje osebnih podatkov v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in izvajalčevimi internimi akti. Komitenti so seznanjeni, da bo izvajalec osebne podatke za posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupal pogodbenemu obdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe, predpisane z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 1. člen

Komitent se brezpogojno strinja, da bo vse pridobljene informacije v zvezi z medsebojnim poslovanjem in sodelovanjem varoval kot poslovno skrivnost in jih brez pisnega soglasja izvajalca ne bo posredoval tretji osebi. V primeru nespoštovanja takšne obveznosti s strani komitenta, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe in od komitenta zahtevati plačilo odškodnine za povzročeno škodo.

 1. člen

Terjatve, ki jih ima izvajalec do komitenta, je slednji dolžan izvajalcu poravnati najkasneje na dan zapadlosti računa v plačilo. V kolikor izvajalec plačilo posamezne terjatve prejme po dnevu zapadlosti računa v plačilo, ima pravico komitentu zaračunati zakonite zamudne obresti, ki tečejo od dneva zapadlosti računa v plačilo dalje do plačila.

V primeru, ko je komitent v zamudi s plačilom posamezne terjatve več kot 15 dni, je izvajalec upravičen pričeti s postopkom izterjave in je za vsako terjatev od komitenta brez predhodnega opomina po lastni izbiri upravičen zahtevati 40,00 EUR ali znesek v višini vsakokrat priznanih stroškov izterjave po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih.

V kolikor komitent pri izvedbi plačila izvajalcu ne upošteva izvajalčevih plačilnih instrukcij oz. na plačilnem nalogu ne izvede plačila obveznosti z navedbo sklica plačila ali je le ta netočen, izvajalec ne more izvesti strojnega knjiženja prejetih plačil ali ga izvede napačno ter posledično ne odgovarja za dodatne postopke in nastalo zamudo pri izvajanju likvidnostnega prometa.

V kolikor komitent pri izvedbi plačila izvajalcu ne upošteva izvajalčevih plačilnih instrukcij oz. na plačilnem nalogu ne izvede plačila obveznosti z navedbo sklica plačila ali je le ta netočen, izvajalec izvede ročno knjižbo prilivov po prostem preudarku, praviloma po sodilu zapiranja najstarejše odprte obveznosti komitenta.

Komitent se brezpogojno strinja in naroča izvajalcu, da v katerem koli primeru, ko je po računovodskih podatkih izvajalca s strani izvajalca prišlo do presežno izplačanih denarnih sredstev izvajalca komitentu ali komitentu, ki je dolžnik ali upnik izvajalčevega komitenta, da kot izvajalec pri zadnjem izplačilu denarnih sredstev opravi medsebojni pobot tako, da presežno izplačana sredstva komitenta zadrži v delu, ki je za pobot medsebojnih obveznosti potreben.

 1. člen

Izvajalec ima pravico, da te splošne pogoje kadar koli enostransko spremeni.

O spremembi splošnih pogojev je izvajalec dolžan komitente obvestiti:

 • z obvestilom na spletni strani https://www.mjob.si/splosni-pogoji-poslovanja,

 • z obvestilom v izvajalčevih poslovalnicah, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije, ali

 • z elektronskim obvestilom, poslanim preko elektronske pošte na naslov komitenta, s katerim izvajalec razpolaga, ali

 • z obvestilom pri vstopu v spletno aplikacijo Mjob/ePoslovalnica.

O spremembi splošnih pogojev lahko izvajalec člana študentskega servisa obvesti s sporočilom, poslanim v obliki SMS-sporočila na številko mobilnega telefona člana študentskega servisa, v kolikor izvajalec z njo razpolaga.

V primeru, da komitent sprememb v splošnih pogojih ne sprejema, mora to pisno sporočiti izvajalcu v 15 dneh po objavi sprememb splošnih pogojev in še preden pri izvajalcu v času po spremembi splošnih pogojev naroči novo storitev. V kolikor je storitev s strani komitenta pri izvajalcu že naročena, je dolžan komitent nesprejemanje novih splošnih pogojev sporočiti še preden izvajalec naročeno storitev dokončno opravi. V vsakem primeru pogodba med komitentom in izvajalcem preneha veljati z dnem, ko izvajalec prejme komitentovo sporočilo. V kolikor komitent izvajalcu v zgoraj navedenem roku pisno ne sporoči, da sprememb v splošnih pogojih ne sprejema, se šteje, da komitent spremembe splošnih pogojev sprejema.

Na podlagi vsakokratnih novih zakonskih določil, ki urejajo področje študentskega dela, mora naročnik upoštevati postopke in obračunske stopnje po novih predpisih ne glede na sprejete splošne pogoje in veljaven oz. sprejet medsebojni dogovor z izvajalcem, ki je bil sklenjen na podlagi takrat veljavnih predpisov.

 1. člen

Priloga in sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja je tudi Cenik storitev podjetja Workforce d.o.o., s katerim izvajalec skladno s svojo poslovno politiko določa cene za vse svoje storitve in tudi dodatne storitve, ki jih pri posredovanju dela dijakov in študentov opravi za naročnike in člane študentskega servisa.

 1. člen

Ti splošni pogoji imajo naravo pogodbe. S sprejemom teh splošnih pogojev komitenti – naročniki, člani študentskega servisa ter delojemalci potrjujejo, da so seznanjeni z njihovo vsebino in da z njimi soglašajo.

Kot dan sklenitve pogodbe med izvajalcem in naročnikom se šteje dan:

 • ko naročnik z izvajalcem sklene dogovor o opravljanju storitev posredovanja dela, ali

 • ko naročnik te splošne pogoje sprejme z izjavo v okviru Mjoba/ePoslovalnica, ki se nahaja na spletnem naslovu www.mjob.si (izvajalec v takem primeru o elektronskem sprejemu splošnih pogojev opravi zaznambo podatkov: IP-naslova, ure in datuma, uporabniškega imena, naziva naročnika, ki uporablja uporabniško ime, potrebno za dostop do spletne aplikacije Mjob/ePoslovalnica),

 • ko naročnik te splošne pogoje sprejme z izjavo na »Potrdilu o opravljenem delu« dijaka oz. študenta oz. na izvodu »napotnice« oz. »stalne napotnice«.

Kot dan sklenitve pogodbe med izvajalcem in članom študentskega servisa se šteje dan:

 • ko izvajalec prejme izjavo o sprejemu splošnih pogojev ob včlanitvi v študentski servis Mjob ali ob letnem podaljšanju statusa dijaka oz. študenta,

 • ko član študentskega servisa poda izvajalcu naročilo za izdajo napotnice in potrdi izjavo o sprejemu splošnih pogojev,

 • ko član študentskega servisa te splošne pogoje sprejme z izjavo v okviru aplikacije Mjob/ePoslovalnica, ki se nahaja na spletnem naslovu www.mjob.si (izvajalec v takem primeru o elektronski izjavi o sprejemanju splošnih pogojev opravi zaznambo podatkov: IP-naslova, ure in datuma, uporabniškega imena, imena in priimka člana študentskega servisa, ki uporablja uporabniško ime, potrebno za dostop do aplikacije).

 1. člen

Te splošne pogoje je sprejela uprava družbe Workforce, d.o.o., dne 6. 7. 2015 in veljajo od uveljavitve sprememb splošnih pogojev od 1. 8. 2015 dalje, z dnem 31. 7. 2015 prenehajo veljati Splošni pogoji, ki so bili v veljavi od 1. 8. 2012.

Ti splošni pogoji so objavljeni:

V Kranju, dne 6. 7. 2015

Workforce, d.o.o.

Boštjan Trilar, Direktor