Študentski servis nove generacije

Pravila nagradnih iger na družbenih omrežjih blagovne znamke Mjob

 1.         Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradnih igrah Mjob, ki se izvajajo na družbenih omrežjih.

Naročnik: Workforce d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, matična številka: 2160544000, davčna številka SI30197619. Organizator nagradne igre za naročnika: SONCE.NET d.o.o., Šmartinska c. 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, mat.št. 5670675000 DŠ: 29969794 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradne igre se izvaja na območju Republike Slovenije in trajajo od 1.1. do 31. 12. 2024. Vsi udeleženci, ki pristopijo h kateri ali vsem nagradnim igram, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in s pristopom k nagradni igri, z njimi v celoti strinjajo.

2.         Namen nagradnih iger

Namen nagradnih iger je promocija študentskega servisa Mjob in promocija Facebook strani, ter Instagram in TikTok profila Mjob. Oglaševanje in udeležba v nagradnih igrah poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa naročnik nagradnih iger.

 3.         Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali  kateri drugi državi EU. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre, to je zaposleni v podjetju SONCE.NET d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), osebe, zaposlene v Workforce d.o.o., ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter, da se strinja s temi pravili.

 4.         Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre morajo slediti Facebook ali Instagram profilu Mjob ali Tiktok profilu Mjob, všečkati objavo in označiti eno osebo. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja [email protected]. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

5.         Žrebanje/ Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

Pri nagradnih igrah, ki potekajo na Meta platformah je izžrebanec en, in se izžreba izmed sodelujočimi na Instagramu in/ali Facebooku. V primeru, da nagradna igra poteka na TikToku, se izžrebanec izžreba med sodelujočimi na TikToku.

Žreb bo izveden elektronsko s strani komisije. Žreb bo opravljen tako, da se bo med vsemi sodelujočimi naključno izžrebal en sodelujoč na Instagram ali Facebooku ali TikTok profilu, ki izpolnjuje zahteve 4. člena. Žreb bo evidentiran, oz. se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne v skladu s temi pravili. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

 6. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu v roku 24 ur posredujejo podatke, potrebne za prevzem nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj prebivališča, telefonska številka in davčna številka). Čas za prevzem nagrade je en teden od razglasitve prejemnika.  V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrade se torej v takem primeru ne podelijo. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, menjava nagrad ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

-           nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

-           se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

-           se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

-           v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

 7.         Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

-           (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook in Instagram in TikTok,

-           vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook in Instagram in TikTok,

-           kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu.

 8.         Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo podatke udeleženca: ime, priimek, telefonsko številko, naslov in e-naslov udeleženca (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, ter davčno številko, predložitev katere bo organizator od udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne igre.

V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež družbe Workforce d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, ali preko elektronske pošte [email protected].

9.       Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

-           dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta;

-           dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 10.       Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so na spletni strani mjob.si.

 11.       Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter  nepravilne komentarje. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na strani mjob.si. Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Meta, slednja tudi ne odgovarjata za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Meta ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobrila in z njo ni povezana. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Meta. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem  sprejema.

 V Ljubljani, 10. 1. 2024,

Boštjan Trilar, direktor