Kako z dejanskimi stroški zmanjšati dohodninsko osnovo?

Kako z dejanskimi stroški zmanjšati dohodninsko osnovo?

Študenti lahko pri odmeri dohodnine uveljavljate dejanske stroške, ki so nastali v času opravljanja dela prek študentske napotnice. Ti stroški so:

  • dejanski stroški prevoza na delo in z dela,

  • dejanski stroški prevoza na službenem potovanju,

  • dejanski stroški nočitve.

Rezidenti, ki ste zavezanci za odmero dohodnine, lahko torej dejanske stroške prevoza in nočitev pri dohodku iz drugega pogodbenega razmerja uveljavljate na tri načine:

  • z napovedjo za odmero dohodnine (v primeru da zavezancu informativni izračun ni bil vročen),

  • s pisnim zahtevkom (do 5. februarja tekočega leta). Zahtevek se lahko vloži z digitalnim potrdilom preko portala e-Davki ali pa na finančnem uradu,

  • z ugovorom na informativni izračun dohodnine (v 15. dneh od vročitve).

Povračilo stroškov za prevoz na delo

Stroške za prevoz na delo lahko uveljavljate le v primeru, da je kraj opravljanja dela od vašega prebivališča oddaljen več kot kilometer. Pri tem se upošteva prebivališče, ki je najbližje kraju opravljanja dela.

  • Zavezancu se priznajo stroški v višini stroškov javnega prevoza od najbližjega postajališča do kraja opravljanja dela. V primeru, da je prebivališče zavezanca od najbližjega postajališča oddaljeno več kot kilometer, se zavezancu priznajo tudi stroški v višini 0,21 € za vsak polni kilometer do najbližjega postajališča.

  • V primeru da uporaba javnega prevoza ni možna, se zavezancu priznajo stroški v višini 0,21 € za vsak polni kilometer od prebivališča do kraja opravljanja dela. Upošteva se najkrajša cestna povezava.

Nastale stroške prevoza mora zavezanec dokazovati s potrdilom naročnika oz. delodajalca o mestu opravljanja dela ter poročilom o prisotnosti na delu. Poleg tega pa še z vozovnico javnega prometa ali pisno izjavo o uporabi lastnega prevoznega sredstva z navedbo števila kilometrov, ki mora vsebovati tudi izjavo o resničnosti in pravilnosti podatkov.

Povračilo stroškov službenih potovanj

V primeru službenih potovanj lahko zavezanec uveljavlja tako stroške prevoza kot tudi stroške nočitev. Pomembno je, da je službeno potovanje ustrezno dokumentirano (potni nalog, računi).

  • Stroške prevoza na službenem potovanju lahko zavezanec uveljavlja, če ga na službeno pot napoti naročnik dela oziroma storitve.

  • Stroške nočitve lahko zavezanec uveljavlja, če so nastali na podlagi napotitve naročnika dela oziroma storitve na službeno pot.

Zahtevek za zmanjšanje dohodninske osnove in prilogo k zahtevku si lahko preneseš na spodnjih povezavah:

 

Zahtevek-za-zmanjsanje-osnove-obrazec

Priloga-Zahtevek-za-zmanjsanje-dohodninske-osnove

Datum objave: 18. januar 2024