Kako z dejanskimi stroški zmanjšati dohodninsko osnovo?

Študenti lahko pri odmeri dohodnine uveljavljate dejanske stroške, ki so nastali v času opravljanja dela prek študentske napotnice. Ti stroški so:

  1. dejanski stroški prevoza na delo in z dela,
  2. dejanski stroški prevoza na službenem potovanju,
  3. dejanski stroški nočitve.

Rezidenti, ki ste zavezanci za odmero dohodnine, lahko torej dejanske stroške prevoza in nočitev pri dohodku iz drugega pogodbenega razmerja uveljavljate na tri načine:

  • z napovedjo za odmero dohodnine (v primeru da zavezancu informativni izračun ni bil vročen),
  • s pisnim zahtevkom (do 5. februarja tekočega leta). Zahtevek se lahko vloži z digitalnim potrdilom preko portala e-Davki ali pa na finančnem uradu,
  • z ugovorom na informativni izračun dohodnine (v 15. dneh od vročitve).

Povračilo stroškov za prevoz na delo

Stroške za prevoz na delo lahko uveljavljate le v primeru, da je kraj opravljanja dela od vašega prebivališča oddaljen več kot kilometer. Pri tem se upošteva prebivališče, ki je najbližje kraju opravljanja dela.

  • Zavezancu se priznajo stroški v višini stroškov javnega prevoza od najbližjega postajališča do kraja opravljanja dela. V primeru, da je prebivališče zavezanca od najbližjega postajališča oddaljeno več kot kilometer, se zavezancu priznajo tudi stroški v višini 0,18 € za vsak polni kilometer do najbližjega postajališča.
  • V primeru da uporaba javnega prevoza ni možna, se zavezancu priznajo stroški v višini 0,18 € za vsak polni kilometer od prebivališča do kraja opravljanja dela. Upošteva se najkrajša cestna povezava.

Nastale stroške prevoza mora zavezanec dokazovati s potrdilom naročnika oz. delodajalca o mestu opravljanja dela ter poročilom o prisotnosti na delu. Poleg tega pa še z vozovnico javnega prometa ali pisno izjavo o uporabi lastnega prevoznega sredstva z navedbo števila kilometrov, ki mora vsebovati tudi izjavo o resničnosti in pravilnosti podatkov.

Povračilo stroškov službenih potovanj

V primeru službenih potovanj lahko zavezanec uveljavlja tako stroške prevoza kot tudi stroške nočitev. Pomembno je, da je službeno potovanje ustrezno dokumentirano (potni nalog, računi).

  • Stroške prevoza na službenem potovanju lahko zavezanec uveljavlja, če ga na službeno pot napoti naročnik dela oziroma storitve.
  • Stroške nočitve lahko zavezanec uveljavlja, če so nastali na podlagi napotitve naročnika dela oziroma storitve na službeno pot.

Zahtevek za zmanjšanje dohodninske osnove in prilogo k zahtevku si lahko preneseš na spodnjih povezavah: