Politika zasebnosti


Z izpolnitvijo prijavnega obrazca vstopate v evidence osebnih podatkov družbe Workforce d. o. o., Koroška cesta 1, 4000 Kranj. Vaših osebnih podatkov nam niste dolžni zagotoviti, vendar je v tem primeru naše sodelovanje z vami oziroma zagotavljanje storitev praktično nemogoče.

Upravljalec osebnih podatkov:

Workforce d. o. o., Koroška cesta 1, 4000 Kranj

tel: +386 4 20 20 446
e-pošta: data-protection-officer@mjob.si

Za namen izvajanja dejavnosti družba zbira nekatere osebne podatke, jih obdeluje in hrani na podlagi delovne in finančne zakonodaje, hkrati pa za namen operativnega kontakta in namen posredovanja dela zbira o tudi dodatne osebne podatke, zgolj na podlagi osebne privolitve posameznika.

Z namenom zagotavljanja storitev bodo osebni podatki lahko posredovani tudi preverjenim partnerjem, katerih seznam se nahaja na spletni povezavi PARTNERJI. Moji osebni podatki bodo partnerjem posredovani v minimalnem obsegu potrebnem za zagotavljanje storitev.

Tajnost podatkov je zajamčena po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/2007) in Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (2016/679).


Osebni podatki, ki jih družba in poslovna skupina zbira:

 • vaše ime, priimek, datum in kraj rojstva, kontaktne podatke in podatke o delovnih izkušnjah in usposobljenosti (izobrazba, tečaji, usposabljanja, delovna praksa, ipd.), dokumente, ki izkazujejo vašo identiteto in pravico do dela, vašo sliko in druge podatke, ki ste nam jih prostovoljno podali v vašem življenjepisu;
 • zapise zgodovine komunikacije med družbo in vami;
 • občutljive osebne podatke – kot so podatki o narodnem ali narodnostnem poreklu, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške; občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin;
 • lahko zbiramo tudi podatke za namene trženja in analize, vključno s podatki o vašem odzivanju na elektronsko pošto, sporočila SMS, telefonske klice in druge tržne kampanje;
 • povratne informacije o vas, ki jih podajo naši zaposleni, naši naročniki ali tretje stranke (mnenja, ocene, reference, ipd.);
 • podatke o morebitnih invalidnostih in prilagoditvah za katere bi morda morali poskrbeti na vašem delovnem mestu;
 • podatki, ki so potrebni za zagotavljanje skladnosti z delovnopravnimi, finančnimi in materialnimi obveznostmi;
 • podatki, ki so potrebni za zagotavljanje skladnosti z notranjimi politikami in postopki;
 • podatki, ki so potrebni za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem (pravice in obveznosti delavca in delodajalca).

Piškotki

V kolikor ste podali privolitev, lahko zbiramo tudi podatke o vašem obisku naše spletne strani oz. elektronskega portala (piškotki), vključno z vašim naslovom IP, podatki o brskalniku, časovno oznako, lokacijo, prometnimi podatki države, podatki lokacije, spletnimi dnevniki in drugimi komunikacijskimi podatki ter viri do katerih dostopate. S pomočjo teh podatkov vam zagotavljamo, da bo vaš obisk naše spletne strani oz. portala v bodoče prilagojen vaši uporabniški izkušnji. Kot primer: lahko vam bomo  predlagali delovna mesta, razpisana pri lokalnih podružnicah v bližini lokacije, kjer ste se nahajali, ko ste z nami navezali stik.

Osebni podatki po dejavnostih

Upravljalec pri izvajanju dejavnosti posredovanja občasnih in začasnih del za dijake in študente pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke delojemalcev (dijakov in študentov) ter delodajalcev (naročnikov). Bazi nazivamo »Evidenca dijakov in študentov« ter »Evidenca kupcev«.

Upravljalec pri izvajanju dejavnosti iskanja in selekcije kadrov pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke kandidatov, bodočih delojemalcev (posamezniki, ki kandidirajo za določeno prosto delovno mesto) in naročnikov (partnerji z naročilom kadrovskega profila). Bazo osebnih podatkov nazivamo »Evidenca iskalcev zaposlitev« in »Evidenca kupcev«.

Upravljalec pri izvajanju dejavnosti iskanja in selekcije kadrov iz tretjih držav pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke kandidatov, bodočih delojemalcev (posamezniki, ki kandidirajo za določeno prosto delovno mesto in so rezidenti tretjih držav) ter naročnikov (partnerji z naročilom kadrovskega profila), bazo osebnih podatkov nazivamo »Evidenca iskalcev zaposlitev iz tujine« in »Evidenca kupcev«.

Upravljalec pri izvajanju dejavnosti posredovanja dela delavcev drugemu uporabniku pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke delojemalcev (posamezniki napoteni na delo k drugemu delodajalcu) ter uporabnikov dela delavcev (naročnikov, dejanskih delodajalcev), bazo osebnih podatkov nazivamo »Evidenca zaposlenih oseb« in »Evidenca kupcev«.

Upravljalec pri izvajanju poslovnih kadrovskih storitev pri naročniku (outsourcing) lahko nastopa kot pogodbeni obdelovalec podatkov, v tem primeru se projektno tvori nova baza osebnih podatkov, ki jo nazivamo »Projektna evidenca zaposlenih oseb« in za naročnike »Evidenca kupcev«.

Upravljalec ima za namen izvajanja naštetih dejavnosti in drugih poslovnih dejavnosti, ki nimajo evidentiranih, obdelovanih in hranjenih osebnih podatkov svoje zaposlene osebe, ki jih vodi v bazi »Evidenca zaposlenih oseb na delu pri AMS« ter dijake in študente, ki delo opravljajo pri upravljalcu podatkov in se jih vodi v bazi imenovani ” Evidenca dijakov in študentov na delu pri AMS«.

»Evidenca kupcev« vsebuje poslovne podatke gospodarskih subjektov, med katerimi pa lahko zasledimo tudi podatek, ki ima lastnost osebnega podatka, ki se ga vodi v tej evidenci.

»Evidenca osebnih podatkov za namene sodnih in upravnih postopkov« je evidenca, ki vsebuje osebne podatke, ki so po izbrisu ali uničenju osebnih podatkov pri upravljalcu ostali v tej začasni evidenci za primer sodnega ali upravnega postopka.

Zakonodajna ureditev

Zakonodaja lahko določa, da moramo od vas pridobiti osebne podatke in mora naša obdelava podatkov, ki jih imamo o vas, temeljiti na razlogih, ki jih zakon določa. Zakonodaja, ki nam nalaga obdelavo vaših osebnih podatkov je predvsem Zakon o delovnih razmerjih (UL 21/13 s spremembami), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL 40/06 s spremembami), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL 43/11 s spremembami), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in vaša zahteva (UL 107/06 s spremembami), Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (UL 48/99 s spremembami), naročilo ali želja, v kateri izrazite izrecen interes, da vas povežemo z našimi naročniki.

Kadar delate s podjetjem Workforce d. o. o. in/ali z njo v poslovni skupini povezanimi družbami, temelji naša obdelava osebnih podatkov za vse te namene na zakonskih razlogih za obdelavo, kot so izvajanje naročila, pogodbe na način, ki ne vpliva neugodno na vaše interese ali temeljne pravice in svoboščine. Kadar je obdelava potrebna za zakonite interese Workforce d. o. o. in z njo v poslovni skupini povezanimi družbami, zagotavljamo, da se obdelovanje izvaja na način, pri katerem imajo naši zakoniti interesi večjo težo kot interesi posameznikov. Obdelavo vaših osebnih podatkov, ki ne bo temeljila na teh razlogih, bomo izvajali zgolj z vašim soglasjem (nadaljnji razlogi za obdelavo).

Nameni, za katere družba zbira in obdeluje osebne podatke:

 • Opravljanje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del, za katero ima družba sklenjeno koncesijsko pogodbo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku z vpisom v Register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Družba v sklopu dejavnosti izvaja storitve iskanje ustreznih kandidatov za razpisana delovna mesta. V ta proces spada tudi posredovanje življenjepisov kandidatov potencialnim delodajalcem in operativna komunikacija s kandidati preko komunikacijskih medijev, kot so elektronska pošta, telefon, pošta idr.;
 • izvajanje dejavnosti iskanja in selekcije kadrov iz tretjih držav pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke kandidatov, bodočih delojemalcev (posamezniki, ki kandidirajo za določeno prosto delovno mesto in so rezidenti tretjih držav);
 • družba lahko vaše kontaktne podatke uporabi za pošiljanje ponudb in obvestil za katere ocenjuje, da kandidate utegnejo zanimati;
 • posredovanje podatkov tretjim osebam (v nadaljevanju);
 • zagotavljanje skladnosti z delovnopravnimi, finančnimi in materialnimi obveznostmi;
 • zagotavljanje skladnosti z notranjimi politikami in postopki;
 • uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem (pravice in obveznosti delavca in delodajalca);
 • obdelava pri preiskovanju in odzivanju na incidente in pritožbe;
 • dokazovanje osebne privolitve posameznika upravljalcu za zbiranje, upravljanje, arhiviranje  in obveščanje posameznika;
 • obdelava pri zagotavljanju skladnosti z obveznostmi in pravicami ter sodelovanje v preiskavah, ki jih izvajajo policija ali drugi prekrškovni oz. regulatorni organi.

Profiliranje oziroma oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključujejo uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom.

Naša družba se občasno poslužuje tudi te metode, ki nam kot rezultat procesa avtomatske obdelave na podlagi pregleda kriterijev (znanja, izkušnje, kompetence, ipd.), poda podatke o kandidatih, ki ustrezajo postavljenim kriterijem in bodo vzporedno najverjetneje ustrezali tudi potrebam naročnikov.

Hramba osebnih podatkov

Družba hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za podani namen zbiranja osebnih podatkov. Osebne podatke zbrane in/ali obdelane na podlagi zakona hrani do preteka zakonskega roka, ki je na podlagi zakona predpisan za hrambo osebnega podatka. Osebne podatke zbrane na podlagi osebne privolitve hrani upravljalec do preteka namena, za katerega je bil posamezni osebni podatek predan z varnostno dobo zakasnitve (možnost ponovne uporabe enega leta).

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Vaše podatke lahko razkrivamo tretjim osebam. Podatke razkrivamo v zgoraj omenjene namene. To počnemo v naslednjih primerih:

 • Našim dobaviteljem

V podporo našemu razmerju z vami lahko na primer angažiramo ponudnika administrativnih in operativnih del. Za ohranjanje zaupnosti vaših podatkov in spoštovanje vaše zasebnosti bodo ponudniki podvrženi pogodbenim in drugim zakonskim obveznostim ter bodo deležni le dostopa do podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij; dotični dobavitelji so običajno ponudniki informacijsko-tehnoloških storitev (gostijo ali podpirajo naše informacijsko-tehnološke sisteme, vključno s podatki o vas), dobavitelji revizijskih, pravnih, finančnih in računovodskih storitev (morda morajo upravljati s podatki o kandidatih za obdelavo obveznosti in terjatev). Angažiramo lahko tudi ponudnike informacijsko-tehnoloških storitev in rešitev, ki lahko vključujejo razgovor preko videa in orodja s katerimi izvajamo psihološka, osebnostna in karierna testiranja.

 • Našim naročnikom/potencialnim delodajalcem

Vaše podatke bomo lahko delili z našimi naročniki, ki ponujajo prosta delovna mesta/napotitve, za katere bi se lahko zanimali oziroma z našimi naročniki, ki jih zanima vaš profil. V zvezi z vašimi podatki so dolžni spoštovati pogodbene obveznosti ter druge obveznosti glede zaupnosti, ki jih imajo do nas in do vas.

 • Državnim institucijam

V primeru zaposlitve bomo lahko vaše podatke lahko posredovali Zavodu za zdravstveno zavarovanje (prijava, odjava v zavarovanje, spremembe, prijava – odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni), Zavodu RS za zaposlovanje (prijava v eDOR ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi), Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za pridobivanje podatkov o pokojninski dobi, na podlagi pooblastila), Finančnemu uradu RS (podatki o vzdrževanih družinskih članih, dohodku).

 • Državnim organom, prekrškovnim oziroma organom kazenskega pregona

Vaše podatke bomo lahko razkrili, če po naši lastni presoji verjamemo, da smo za to pravno zavezani ali pooblaščeni oziroma, da bi bilo to preudarno storiti.

 • S podjetjem Workforce d. o. o. v poslovni skupini, povezanimi družbami v drugih državah. Ta podjetja se lahko nahajajo znotraj ali zunaj Evropske unije; različni člani skupine izpolnjujejo različne naloge, kot rezultat pa se vaši podatki lahko z njimi delijo v različne namene.
 • Podatki se lahko delijo s v poslovni skupini povezanimi družbami, ki podjetjem zagotavljajo informacijsko-tehnološke funkcije.
 • Podatki se lahko delijo tudi s podružnicami v poslovni skupini povezanimi družbami, področno, kjer ste izrazili interes za priložnosti na tem trgu oziroma kjer v poslovni skupini povezane družbe zaznajo, da lahko imate določene sposobnosti, ki se na tem trgu zahtevajo oziroma ki so lahko na tem trgu koristne. Seznam držav, v katerih poslujemo v poslovni skupini povezanih družb.

Ali vaše podatke posredujemo izven Evropske unije?

Vaši podatki se lahko prenašajo in obdelujejo v eni ali več državah znotraj in zunaj Evropske unije. Seznam držav, v katerih poslujemo v poslovni skupini povezanih družb. Vaše podatke bomo izven Evropske unije pošiljali v države, za katere Evropska komisija meni, da vam zagotavljajo ustrezno raven zaščite (seznam teh držav je na voljo na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), oziroma države, kjer je poslovni skupina povezanih družb vzpostavila ustrezne zaščitne ukrepe za ohranjanje zaupnosti vaših podatkov (za katere običajno uporabljamo eno izmed oblik pogodb za prenos podatkov, ki jih je potrdila Evropska komisija, katerih kopije so na voljo na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm ).

Pravice uporabnika

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate:

 • pravico do dostopa zbirke vaših osebnih podatkov,
 • pravico do popravka zbirke osebnih podatkov,
 • pravico do odpovedi že podanega osebnega soglasja za uporabo določenih podatkov,
 • pravico do zahtevka po omejitvi obdelave osebnih podatkov,
 • pravico do izbrisa (»pozabe«) osebnih podatkov,
 • pravico do prenosljivosti osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pravice uveljavljate praviloma prek medija, s katerim ste podali osebno soglasje za uporabo vaših podatkov, največkrat osebno in pisno v lokalni poslovalnici Workforce d.o.o. Pravice lahko uveljavljate tudi elektronsko prek personalizirane spletne aplikacije Moj Mjob/ePoslovalnica, do katerega dostopite na spletni strani https://mojmjob.si.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: data-protection-officer@mjob.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Operativno se vaše pravice v odnosu do upravljalca izrazijo kot zahteve:

Želim in naročam dostop do zbirke mojih osebnih podatkov.

Želim in naročam popravek enega od osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov.

Želim umakniti podano soglasje o uporabi in hranjenju osebnih podatkov.

Želim omejiti obdelavo mojih osebnih podatkov.

Želim in naročam trajen izbris mojih osebnih podatkov.

Želim prenesti moje osebne podatke drugemu upravljalcu osebnih podatkov.

Želim podati ugovor za zavarovanje pravic po varstvu osebnih podatkov.

Želim umakniti podano soglasje o prejemanju komercialnih vsebin.

Pravica do pritožbe

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite:

1.         Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

Anita Brovč, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Workforce d. o. o., Koroška cesta 1, 4000 Kranj

tel: +386 4 20 20 446
e-pošta: data-protection-officer@mjob.si

2.         Pristojnemu državnemu organu

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, spletna stran: https://www.ip-rs.si/, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Kakšna je varnost podatkov pri uporabi personalizirane spletne aplikacije ePoslovalnica/Moj Mjob?

Odgovorni ste za varno shranjevanje vaših podatkov za prijavo v aplikacijo, zlasti za shranjevanje vašega gesla, ki smo ga vam dodelili oziroma gesla, ki ste si ga izbrali sami. Te poverilnice za prijavo so namenjene le za vašo lastno uporabo. Vaših poverilnic oziroma drugih podatkov o računu ne smete z nikomer deliti.

Spremembe Izjave o zaupnosti podatkov

Pogoji te Izjave se lahko občasno spreminjajo. Vse bistvene spremembe te Izjave bomo objavili z ustreznimi obvestili na tej spletni strani oziroma bomo z vami navezali stik preko drugih komunikacijskih kanalov.

V poslovni skupini povezane družbe

V poslovni skupini Heads Adriatic povezane družbe so:

Slovenija

Hrvaška

Bosna in Hercegovina

Srbija

Piškotki

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani, katere obiščete. Spletna mesta piškotke shranijo v individualne naprave uporabnikov, s katerimi dostopate do interneta, z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki ste jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so pomembni za zagotavljanje obiskovalcu prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim obiskovalcem in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika, itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Vrste piškotkov

 1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, …).

 • Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

 • Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

 • Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Seznam piškotkov

Workforce d. o. o. na spletnem mestu https://www.mjob.si uporablja naslednje vrste piškotkov za namene in čas trajanja, kot to izhaja iz spodnje tabele:

Naziv Namen piškotka Trajanje
1P_JAR Statistika in konverzije. Vir: Google Analytics 1 mesec
CONSENT Piškotek, v katerem se hrani vaše strinjanje z uporabo Googlovih storitev. Vir: Google Analytics 20 let
_ga Statistika ogledov spletne strani. Vir: Google Analytics 1 leto
_gat_gtag Identifikacija za spremljanje obiskov. Vir: Google Analytics 2 leti
_gid Statistika ogledov spletne strani. Vir: Google Analytics 1 dan
_fbp Piškot se uporablja za namen oglaševanja in priporočanja vsebin na družbena omrežja. Vir: Facebook 70 minut
_hjid Piškotek vsebuje naključen in edinstven ID, vezan na uporabnikov brskalnik in ga Hotjar uporablja za prepoznavanje uporabnika. Vir: Hotjar 1 leto
_hjIncludedInSample Analitika obiskov spletne strani. Vir: Hotjar Do zaključka seje
NID Piškotek vsebuje edinstven ID, ki ga Google uporablja, da shrani vaše nastavitve. Vir: Google 2 leti
fr Piškotek se uporablja za potrebe statistike uporabnikov, ki pridejo iz Facebooka in za segmentacijo in oglaševalske kampanje na Facebooku. Vir: Facebook 1 mesec
__mauuid Piškotek, ki se uporablja za razlikovanje uporabnikov. Vir: Net-Results 10 let
viewed_cookie_policy Piškotek po potrditvi zapre obvestilo o piškotkih. Vir: Lasten piškotek 1 leto

Podjetje Worforce d. o. o. na spletnem mestu https://www.mojmjob.si uporablja naslednje vrste piškotkov za namene in čas trajanja, kot to izhaja iz spodnje tabele:

Naziv Namen piškotka Trajanje
aspsessionid Piškotek si zapomni uporabnika za čas, ko je prijavljen v ePoslovalnici. Vir: Lasten piškotke trajanje seje
formStamp Piškotek se uporablja pri resetiranju gesla za prijavo v ePoslovalnico. Vir: Lasten piškotek trajanje seje

Upravljanje ali brisanje piškotkov oz. če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi.

Onemogočenje piškotkov

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. V nastavitvah brskalnika lahko piškotke kadarkoli izklopite. Informacije o nastavitvah za piškotke v posameznih brskalnikih so na voljo na spodnjih povezavah: